Stanovy o.s. | MÁ VLAST - MŮJ DOMOV O.S. | www.mavlast.eu
Stanovy o.s.

Registrace provedena dne 16.4.2007

pod č.j. VS/1-1/67312/07-R

Ministerstvo vnitra

 

STANOVY   občanského sdružení  „Má vlast – můj domov o.s.“

 

 

Článek číslo I

 

Název a sídlo, působnost a charakter sdružení:

 

1/ Název sdružení je : „Má vlast – můj domov o.s.“ (dále jen sdružení)

 

2/ Sídlem sdružení je adresa Záměl 27; Potštejn 517 43

 

3/ Sdružení působí hlavně na území Orlických hor a podhůří, sdružení se nečlení na organizační jednotky - celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.

 

4/ Charakter sdružení – sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., v němž se sdružují osoby s úctou ke tradicím, zvyklostem a historickým hodnotám našich předků. Chceme postupovat metodami osvědčenými ve sjednocené Evropě při respektování a posilování své regionální specifiky spočívající v obohacujícím soužití člověka s přírodním a kulturním dědictvím ve venkovském prostoru a prostředí i s ohledem na tradice a historii našich předků.

K poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany památek a kulturních hodnot a ochrany životního prostředí a dalším aktivitám ve smyslu občanské společnosti. K ochraně přírody na území hlavně Orlických hor a podhůří a rozvoji občanské společnosti v této oblasti.

 

 

Článek číslo II

 

Cíle činnosti:

 

Cíle sdružení jsou:

 

 • záchrana kulturních památek, oživení tradic, zvyků, řemesel a historie našich předků v podhůří Orlických hor, což je hlavním posláním sdružení

 • pořádání ukázek sezonních tradic, které se vztahují k jednotlivým ročním obdobím a svátkům

 • historické vybavení, pomůcky a pracovní nástroje používané v dávných dobách

 • ochrana přírody a krajiny

 • ochrana životního prostředí

 • ochrana veřejného zdraví

 • tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické

 • ochrana památek, kulturních hodnost a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny

 • ochrana zeleně v obci

 • péče o území – ekologie krajiny

 • vzdělávání a osvěta široké veřejnosti pro rozvoj a obnovu venkova v duchu tradic, zvyků, řemesel a historie podhůří Orlických hor

 

 

Článek číslo III

 

Formy činnosti:

 

1/ Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení

 

2/ Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech záchrany kulturních památek, obnova tradic, zvyků, ochrany životního prostředí, zejména: -

 

 • praktická činnost členů při záchraně kulturních památek

 • praktická činnost členů pro zachování tradic, zvyků a řemesel

 • praktická činnost členů ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí

 • kooperace s jinými sdruženími mající za svůj hlavní cíl obnovu tradic, zvyků, kulturních hodnot našich předků a ochranu životního prostředí

 • poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství

 • soustřeďování a poskytování informací (uvnitř i vně)

 • organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení

 • účast při jednáních a řízeních s volenými správními orgány

 • osvětová činnost

 

3/ Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze

 

 

Článek číslo IV

 

Členství ve sdružení:

 

1/ Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let

 

2/ Přihlášku ke členství přijímá členská schůze. Pro přijetí člena je třeba souhlas 2/3 členů sdružení

 

3/ Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se přípravného výboru

 

4/ Členství zaniká:

 • doručením písemného oznámení člena o vystoupení

 • rozhodnutím členské schůze o vyloučení

 • nezaplacením členských příspěvků za příslušný rok

 • úmrtím člena sdružení

 • zánikem sdružení

 

5/ Člen má právo

 

 • účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován

 • účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen

 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení

 • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení

 

 

 

6/ Člen má povinnost:

 • dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli sdružení (svou činností naplňovat cíle sdružení)

 • platit členské příspěvky

 • účastnit se členské schůze

 • podílet se svojí činností (fyzickou a manuální) na naplňování vytčených cílů

 

7/ Výši členských příspěvků stanoví členská schůze

 

 

Článek číslo V

 

Orgány sdružení:

 

Orgány sdružení jsou:

 

 • členská schůze

 • výbor a předseda sdružení

 • revizor sdružení

 

 

Článek číslo VI

 

Členská schůze:

 

1/ Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení, schází se nejméně dvakrát ročně

 

2/ Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je – lij přítomna alespoň polovina členů sdružení. Nesejde – lise usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale nedříve než za 5 dnů) náhradní členskou schůzi. Tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak

 

3/ Členskou schůzi svolává výbor sdružení také požádá – li o to (písemně) 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není – li uvedeno v žádosti lhůta pozdější.

 

4/ Členská schůze:

 

 • schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení

 • volí výbor sdružení a revizora

 • schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu

 • přijímá nové členy (je – li tím členství podmíněno) a rozhoduje o vyloučení člena

 • určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období

 • stanovuje výši zápisného a členských příspěvků

 

 

 

 

 

Článek číslo VII

 

Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení:

 

1/Výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím jsou dva roky. Ze svého středu volí předsedu sdružení ( ten může být volen i přímo členskou schůzí ) a pokladníka. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů (to pro výbor v sudém počtu přítomných /všech členů/ .

 

2/ Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení.

Výbor sdružení:

 • na nejbližší schůzi projedná věc, požádá -li o to člen sdružení

 • připravuje zprávu o činnosti za minulé období, případné změny stanov návrh cílů další činnosti, …

 

 

3/ Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení, jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně.

Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

Předseda může delegovat pravomoc ke konkrétním jednáním kteréhokoliv člena sdružení. Předseda je zastupován místopředsedou.

 

 

Článek číslo VIII

 

 

Revizor sdružení:

 

1/ Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze, jeho funkčním obdobím jsou dva roky.

 

2/ Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy a tyto předkládá členské schůzi.

 

 

Článek číslo IX

 

Zásady hospodaření:

 

1/ Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace, granty a budou požívány na činnost sdružení, Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která byla v souladu s cíli sdružení ( publikování, nějaké služby,...) Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

 

2/ Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečnění cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

 

 

Článek číslo X

 

Okolnosti zániku sdružení:

 

Sdružení zaniká:

 

Usnesením členské schůze, která zároveň rozhodne o způsobu majetkového vypořádání

 

V Záměli dne 19. dubna 2007

 

Za přípravný výbor: Marie Červinková, podpis v.r.

Marie Trejtnarová, podpis v.r.

Pavel Trejtnar, podpis v.r.